وقتی دقیق میشویم در مغز میابیم ظرفیت های دونیمکره مغز بصورت متضاد هم دارای ویژگی های محاسباتی و هنری است پس تمارین معماری میتواند تمام ظرفیت مغز را بکار بندد و چون یک معمار برای طراحی خوب و کامل نیاز است نگرشی جامع بر پیرامون خود داشته باشد با تطبیق هوش معمارانه و دستان خود میتواند بهترین کارها را ارائه دهد که این خود همان رابطه ضربدری را بوجود می آورد چون یک معمار هم محاسبه می کند و هم عمیق تفکر می کند