کتاب دیجیتال قرآن

آشنایی با دین

پائیز در نیمسال اول

دیماه و نیمسال اول

پاسخنامه

مؤمنانقلب هانمازروزی
 • کسانی که ایمان می آورند به غیب (نهان) و برپا می دارند نماز را
 • و آنچه به آن ها روزی دادیم ، انفاق می کنند.

درس دوم

پاسخنامه

خداآسمان هازمینپیامبر
 • پس گفتند : پروردگار ما ، پروردگار آسمان ها و زمین است.
 • قطعا فرعون و هامان و لشکریان آن دو ، خطا کار و گناه کار بودند.
 • ای پیامبر  قطعاَ ما فرستادیم تو را گواه و بشارت دهنده و هشدار دهنده

درس سوم

پاسخنامه

مؤمنانکسانیکهقوم خوبی
 • ای پیامبر جهاد کن با کافران و منافقین
 • و از خدا پروا كنيد و بدانيد كه او را ديدار خواهيد كرد و مؤمنان را [به اين ديدار] مژده ده
 • ای پیامبر بگو به همسرانت و دخترانت و زنان مؤمنان
 • که با چادر یا پوشش بلند ، خود را بپوشانند.

درس چهارم

پاسخنامه

گمانبعضینهانبینا
 • قطعا خدا به آنچه عمل می کنید بینا است.
 • قطعا خدا می داند و شما نمی دانید.
 • و هر کس انجام دهد گناهی ، پس فقط به زیان خودش آن را انجام داده است.
 • و قطعا برانگیختیم در هر امتی پیامبری را که عبادت کنید خدا را و دوری کنید از طاغوت

درس پنجم

پاسخنامه

بهشتهاپروردگارنیکوکارانشب
 • قطعا افراد با تقوا در سایه ی درختان و کنار چشمه ها هستند.
 • این (قرآن) پیام روشن برای مردم و هدایت و پند و اندرزی برای افراد است.
 • این چنین خداوند بیان می کند نشانه های خود را برای مردم ، تا آن ها تقوا پیشه کنند.

درس ششم

پاسخنامه

روزیانسانقدرت و نیرو
 • و خداوند صاحب بخشش و لطف بزرگ است.
 • قطعاً در این ( قرآن ) رحمت و تذکر برای گروه ی است که ایمان می آورند.
 • و معبود شما خدای یکتاست ، نیست معبودی جز او که بخشنده ی مهربان است.

آزمون نیمسال اول

درس هفتم

پاسخنامه

خورشیدماهآسمان
 • از درخت مبارک زیتون
 • و تمام و کامل ، پیمانه و ترازو را به عدالت پر کنید.
 • خدا کسی است که آفرید آسمان ها و زمین را

درس هشتم

پاسخنامه

مرواریدپاداشکار خوبنام
 • خداوند آفریده ی همه چیز است.
 • آیا هیچ آفریننده ای غیر از خدا هست ؟
 • الله ، نیست خدایی مگر او ؛ که زنده و پاینده است.
 • … و باغ هایی از درختان انگور و زیتون و انار ، گاه میوه هایی شبیه به هم و  گاه متفاوت و متنوع.

درس نهم

پاسخنامه

آبآتشدرختبزرگ
 • پس آیا تدبیر و اندیشه نمی کنید در قرآن ؟!
 • آیا شما آن را خلق می کنید یا ما خالق (آن) هستیم ؟
 • و نیرومند کرد شما را با یاری خویش ، و روزی داد به شما از غذاهای پاک تا شما شکر کنید.

درس دهم

پاسخنامه

روشناییبشارت بدهبهشتهاراه
 • و انفاق کنید در راه خدا
 • و انفاق کردند از آن چه به آن ها روزی دادیم آشکارا و نهان
 • پس ایمان بیاروید به خدا و پیامبر او و نوری که نازل کردیم.
 • و بشارت ده به کسانی که ایمان آوردند و عمل کردند به کارهای نیک که برای آن ها بهشت هایی است.

فعالیت 4- به کمک هم گروهی خود جدول زیر را کامل کنید.

صفات پسندیدهدوستیخوش بینیخوش اخلاقیبه نیکی یاد کردنپوشاندن عیب
صفات ناپسنددشمنیبدگمانیبد اخلاقیبد گوییعیب جویی

درس یازدهم

پاسخنامه

…. / …. / …. / ….

 1. پس گفتند پروردگار ما خداوند آسمان ها و زمین است
 2. قطعاً فرعون و هامان و لشکریان آن دو خطاکار و گناه کار بودند
 3. ای پیامبر قطعاً ما فرستادیم تو را گواه و بشارت دهنده و هشداردهنده

درس دوازدهم

پاسخنامه

…. / …. / …. / ….

 1. پس گفتند پروردگار ما خداوند آسمان ها و زمین است
 2. قطعاً فرعون و هامان و لشکریان آن دو خطاکار و گناه کار بودند
 3. ای پیامبر قطعاً ما فرستادیم تو را گواه و بشارت دهنده و هشداردهنده

درس سیزدهم

پاسخنامه

…. / …. / …. / ….

 1. پس گفتند پروردگار ما خداوند آسمان ها و زمین است
 2. قطعاً فرعون و هامان و لشکریان آن دو خطاکار و گناه کار بودند
 3. ای پیامبر قطعاً ما فرستادیم تو را گواه و بشارت دهنده و هشداردهنده

درس چهاردهم

پاسخنامه

…. / …. / …. / ….

 1. پس گفتند پروردگار ما خداوند آسمان ها و زمین است
 2. قطعاً فرعون و هامان و لشکریان آن دو خطاکار و گناه کار بودند
 3. ای پیامبر قطعاً ما فرستادیم تو را گواه و بشارت دهنده و هشداردهنده